Product Highlight
T-shirt bag
Envelope
Shopping bag
Confectionary
Cup holder bag
Laminate
บริษัท ที ที บี อินดัสทรี จำกัด เป็น หนึ่งในผู้นำทางด้านผู้ผลิตและส่งออกถุงพลาสติกในประเทศไทย เป้าหมายของบริษัทฯ คือการผลิตถุงพลาสติกที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม และบริการที่ประทับใจ

จากประสบการณ์และความรู้เกี่ยว กับอุตสาหกรรมพลาสติกที่เราได้สะสมมาเป็นระยะเวลา นานกว่า 24 ปี ประกอบกับการส่งเสริมทางด้านการค้นคว้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ในการปรับปรุงคุณภาพและความหลากหลายของสินค้าโดยจะมุ่งเน้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน และสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้มากที่สุด โดยผลิตภัณฑ์ประเภทถุงพลาสติกที่ทางบริษัทฯ สามารถผลิตได้มีมากมายหลายชนิด จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น ถุงใส (PP), ถุงใสพิเศษ (IPP), ถุงไฮเดน (HDPE), ถุงพีอี (LDPE) ถุงแอลแอล (LLDPE) และงานลามิเนต (LAMINATE)