บริษัท ทีทีบี อินดัสทรี จำกัด เข้าร่วมโครงการต่างๆที่สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตที่มีระบบและความปลอดภัยในการทำงาน

Date : 19 July 2018

บริษัท ทีทีบี อินดัสทรี จำกัด มีการเร่งพัฒนาทั้งด้านคุณภาพสินค้า , เครื่องจักรที่ทันสมัย , การบริการ , องค์ประกอบต่างๆในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น สุขภาพอนามัย คุณภาพของบุคลากรที่ดี เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการปฎิบัติงาน อันนำมาซึ่ง สินค้าที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ด้วยเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว ทางบริษัท ทีทีบี อินดัสทรี จำกัด จึงเข้าร่วมโครงการต่างๆมากมาย อาทิเช่น การพัฒนาระบบมาตรฐาน GMP&HACCP อย่างต่อเนื่อง , โครงการ CSR และโครงการมาตรฐานแรงงานไทย(มรท.) ซึ่งล่าสุดที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ กับ กลุ่ม PTTPM และ สสปท. โดยเข้าผึกอบรมหลักสูตร เรื่อง ข้อกำหนดระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัท ทีทีบี มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามมาตรฐานแรงงานไทย

ด้วยมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ TLS 8001-2010

 

<< Back