Product Highlight

 

"ผลิตและจัดจำหน่ายถุงพลาสติกทุกชนิด จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น
ถุงใส (PP), ถุงใสพิเศษ (IPP), ถุงไฮเดน (HDPE), ถุงพีอี (LDPE) ถุงแอลแอล (LLDPE) และงานลามิเนต (LAMINATE) ได้รับมาตรฐาน GMP และ HACCP"