บริษัท ที ที บี อินดัสทรี จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW

บริษัท ที ที บี อินดัสทรี จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW

บริษัท ที ที บี อินดัสทรี จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆรวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุง .. เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ..

คณะบุคคลจาก บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

บริษัท ทีทีบี อินดัสทรี จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะบุคคลจาก บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมโรงงาน